Co należy zrobić, aby zostać członkiem PTTK i Klubu Turystów Pieszych „Wędrownik”?

- zgłosić się do siedziby Klubu i Oddziału „Szlak Brdy”
- dostarczyć 2 zdjęcia i wypełnić deklarację członkowską
- opłacić wpisowe (składka jednorazowa) oraz składkę roczną 
- brać udział w spotkaniach i rajdach klubowych

Składki

Wysokość składki rocznej w 2020 r.:
• 65 zł - składka normalna 
• 40 zł - składka ulgowa
• 30 zł - składka ulgowa młodzieżowa
• 20 zł - składka ulgowa młodzieżowa opłacana od 1 września

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
• rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), 
• emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
• kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
• bezrobotni,
• osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
• opiekunowie szkolnych kół PTTK, 
• osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 
• młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są:
• członkowie Honorowi PTTK,
• dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
• dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia,
• uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia,
• osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 8 zł) oraz znaczek organizacyjny. Obecnie wpisowe wynosi:
• 20 zł dla osoby opłacającej składkę normalną, 
• 10 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów), 
• 8 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie. 

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.